Obveza uzdržavanja maloljetnog djeteta zakonska je obveza roditelja i oni su je dužni ispunjavati zajednički. Ako su u mogućnosti, roditelji su dužni uzdržavati svoje dijete i nakon punoljetnosti uz uvjet da se dijete redovito školuje i ta obveza prestaje nakon isteka godine dana od završetka redovitog školovanja.

Roditelj se ne oslobađa dužnosti uzdržavanja djeteta čak ni ako mu je ograničena ili oduzeta roditeljska skrb, odnosno ako roditeljsku skrb ne ostvaruje. Ako dijete ne može ostvariti potreban iznos uzdržavanja od roditelja, može tražiti uzdržavanje i od bake i djeda.

Tko i na koji način traži uzdržavanje?

Uzdržavanje u pravilu traži roditelj s kojim dijete živi u ime svojega maloljetnog djeteta, a punoljetno dijete može tražiti uzdržavanje samostalno. Uzdržavanje se utvrđuje sudskom presudom u kojoj mora biti naznačeno tko, kome, koliko i na koji način mora plaćati uzdržavanje. Iako se uzdržavanje može tražiti i zasebnom tužbom, o djetetovu uzdržavanju sud najčešće odlučuje u presudi kojom se razvodi brak ili utvrđuje očinstvo.

Svakako je dobro da se prije nego što uzdržavanje zatraži tužbom, roditelj, odnosno dijete obrati centru za socijalnu skrb koji će nastojati da se roditelji nagode o visini, odnosno povećanju doprinosa za uzdržavanje djeteta uvijek kada je to moguće.

Nagodba sklopljena u centru za socijalnu skrb je kao i sudska nagodba i sudska presuda ovršna isprava te se na temelju nje može pokrenuti ovršni postupak radi naplate neplaćenih iznosa uzdržavanja.

Određivanje visine iznosa uzdržavanja

Pri određivanju visine iznosa uzdržavanja sud u prvome redu mora voditi računa o dobrobiti djeteta. Sud će uzeti u obzir potrebe djeteta vezano za njegovu dob, potrebe djeteta za obrazovanjem te eventualne posebne potrebe djeteta kao i njegove vlastite prihode ako ih dijete ostvaruje.

Sud također procjenjuje mogućnosti roditelja koji je dužan uzdržavati, ali i njegove vlastite potrebe kao i to uzdržava li još nekoga koga je po zakonu dužan uzdržavati. No, i bez obzira na mogućnosti, radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta. Uzdržavanje za dijete uvijek se određuje u novčanom iznosu.

Međutim, ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati više djece, obveza uzdržavanja može biti određena i u manjem iznosu od navedenog, ali ne smije biti manja od polovice navedenih iznosa.

Ako je jedini prihod roditelja plaća, ukupni iznos uzdržavanja za sve uzdržavane osobe može biti najviše jedna polovica plaće. Čuvanje, njega i skrb koju za dijete ulaže roditelj s kojim dijete živi vrijednosno su izjednačeni s novčanim iznosom koji daje za uzdržavanje roditelj s kojim dijete ne živi.

Prvotno utvrđena obveza uzdržavanja može se poslije smanjiti ili povećati ako se promijene okolnosti na temelju kojih je utvrđena (npr. roditelju koji daje uzdržavanje smanje se, odnosno povećaju primanja).

Kada prestanu pretpostavke za djetetovo uzdržavanje, sud će na zahtjev roditelja ukinuti obvezu uzdržavanja.

Minimalni iznos

Minimalni iznos uzdržavanja određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu, i to:

  • za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće,
  • za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće,
  • za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće. U 2010. ta prosječna plaća iznosila je otprilike 5.350,00 kn.

Isplata iznosa uzdržavanja

Ako je to moguće postići, najbolje je rješenje za oba roditelja da roditelj koji daje uzdržavanje pristane da mu poslodavac utvrđeni iznos uzdržavanja usteže od plaće i isplaćuje izravno na račun osobe koja prima uzdržavanje (djeteta). Međutim, ako roditelj na to ne pristane, sud će odrediti da poslodavac svaki mjesec isplaćuje presuđeni iznos na račun djeteta.

Uzdržavanje je pravo koje ne zastaruje, međutim zastaruju pojedini obroci uzdržavanja, i to nakon proteka 5 godina od dospijeća svakog. Zato je važno da se s ovršnom ispravom što prije pokrene ovršni postupak radi naplate tih neplaćenih obroka.

Ovrha se može provesti na cijeloj plaći ili drugom stalnom novčanom primanju roditelja, osim na iznosu koji odgovara iznosu od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu (prethodno sam navela iznos za 2010. godinu).

Važno je napomenuti da se ovrha također može provesti i na cjelokupnoj imovini ovršenika koja može biti predmet ovrhe.

Provođenje ovrhe na plaći i drugom stalnom novčanom primanju ima prednost pred svim mogućim drugim ovrhama na tim primanjima neovisno o vremenu njihova nastanka.

Dužnosti centra za socijalnu skrb

Kad centar zaprimi pravomoćnu sudsku odluku ili nagodbu, dužan je roditelja s kojim dijete živi te roditelja koji je dužan davati uzdržavanje obavijestiti u pisanom obliku o pravima i dužnostima iz uzdržavanja djeteta.

Centar za socijalnu skrb će roditelja s kojim dijete živi osobito:

  • upozoriti da je dužan obavijestiti centar za socijalnu skrb ako
  • obveznik plaćanja uzdržavanja ne ispunjava svoju obvezu redovito i u cijelosti, te
  • da dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje ako roditelj ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja dulje od šest mjeseci neprekidno ili ako ne plati za šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od devet mjeseci.

Roditelja koji je dužan davati uzdržavanje centar će upozoriti:

  • da je neispunjavanje obveze uzdržavanja kažnjivo djelo
  • na okolnost da će se djetetu osigurati privremeno uzdržavanje ako on ne bude ispunjavao svoju obvezu duže od šest mjeseci neprekidno ili ako ne plati za šest mjeseci s prekidima ukupno unutar razdoblja od devet mjeseci, kao i o pravu državnog odvjetništva da u tom slučaju traži naknadu troškova uzdržavanja. Centar za socijalnu skrb dužan je podnijeti kaznenu prijavu protiv osobe koja ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave u roku od 15 dana od dana saznanja da se obveza uzdržavanja ne ispunjava redovito i u cijelosti.

Privremeno uzdržavanje

Ako roditelj kojemu je obveza uzdržavanja utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom ili nagodbom sklopljenom na sudu ili u centru za socijalnu skrb, ne udovoljava svojoj obvezi duže od šest mjeseci neprekidno ili ako nije platio za šest mjeseci s prekidima ukupno unutar razdoblja od sedam mjeseci, centar za socijalnu skrb dužan je na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti donijeti odluku o privremenom uzdržavanju. Na temelju te odluke i u skladu s njom centar će isplaćivati uzdržavanje sve dok roditelj ne počne ponovno ispunjavati svoju obvezu, ali najdulje tri godine.

Privremeno uzdržavanje određuje se u iznosu od 50% minimalnog iznosa uzdržavanja.

Tekst: Ivana Koržinek Hadžić, pravnica, za časopis Moje dijete, br. 5/2011.