Pitanje:Dobio sam Rješenje od MUP-a da mi oduzimaju vozačku dozvolu i da je moram predate u roku od 8 dana. U tom rješenju piše da imam previše negativnih bodova u roku od dvije godine i da mi se oduzima vozačka. Isto tako, piše da pošto sam mladi vozač, da moram ponovno polagati vozački ispit, dvije godine nakon isteka rješenja. Meni se to sve čini nemoguće jer uopće nemam puno bodova i ne znam da sam ih sve dobio. Piše da se može pokrenuti Upravni spor u roku od 30 dana pa me zanima zašto se ne mogu žaliti i što ako postupak bude dugo trajao, a ja ne mogu voziti jer nemam vozačku i još moram čekati dvije godine!

Odgovor: Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (dalje u tekstu: ZSPC) u glavi XI. Pod naslovom „Posebne mjere za sigurnost prometa na cestama“ uređene su pravne posljedice osude. Prema čl. 286. st. 1. propisano je kao pravna posljedica pravomoćne osude vozača motornog vozila za određene prekršaje i upis negativnih prekršajnih bodova u evidenciju, a to znači da se negativni prekršajni bodovi automatski unose u sustav Ministarstva unutarnjih poslova po pravomoćnosti odluke o prekršaju i o tome ne dobivate nikakvu posebnu obavijest.

Ipak, status vozačke dozvole može se provjeriti putem službene web stranice MUP-a u kategoriji „Kutak za vozače“ koji omogućuje puni uvid temeljem serijskog broja vozačke dozvole. Posljedica osude privremene je naravi jer se negativni prekršajni bodovi brišu iz evidencije protekom roka od dvije godine od pravomoćnosti odluke o prekršaju temeljem kojeg su upisani. Važno je napomenuti kako pravomoćnost prekršajne presude nastupa protekom roka za ulaganje žalbe, ukoliko je žalba bila dopuštena, dok je pravomoćnost prekršajnog naloga nastupa protekom roka za ulaganjem prigovora.

Čitatelj je očigledno dobio odluku sukladno čl. 286. ZSPC-a kojim će se mladom vozaču koji u roku od dvije godine prikupi 9 negativnih prekršajnih bodova rješenjem ukinuti i oduzeti vozačka dozvola, dok je za druge vozače primjena nakon što u istom roku prikupe 12 negativnih bodova. Mladi vozač je vozač motornog vozila u dobi do navršene 24. godine života, koji posjeduje vozačku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske. Također, je važno razlikovati pravne posljedice između ukinute i oduzete vozačke dozvole. Oduzimanje vozačke dozvole se odnosi na privremeno oduzimanje javne isprave, dok je ukidanje vozačke dozvole uskraćivanje prava na samostalno upravljanje motornim vozilom svih kategorija. Ovakva pravna posljedica prikupljanja određenog broja negativnih prekršajnih bodova preventivno djeluje na vozače s evidentiranim bodovima (kako ne bi počinili nove prekršaje, kojima bi dosegnuli prag za ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole), pa se time barem na određeno vrijeme iz cestovnog prometa uklanjaju najopasniji recidivisti, ne samo putem oduzimanja, već i putem ukidanja vozačke dozvole.

Rješenjem koje je čitatelj dobio o ukidanju vozačke dozvole ne utvrđuje se prekršajna odgovornost, već isključivo ispunjenje pretpostavki utvrđenih čl. 286. st. 4. ZSPC-a, znači da već ima toliko negativnih bodova, radi čega je rješenje doneseno u upravnom postupku, te mu od sudske zaštite na raspolaganju stoji isključivo pokretanje upravnog spora. To izričito piše i u Uputi o pravnom lijeku sadržanom u rješenju kojim je oduzeta i ukinuta vozačka dozvola. Upravni spor pokreće se tužbom, a predmet upravnog spora sukladno članku 3. Zakona o upravnom sporu može biti: 1) ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (upravni akt) protiv koje nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek, 2) ocjena zakonitosti postupanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava kojim je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes stranke protiv kojeg nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek, 3) ocjena zakonitosti propuštanja javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovitom pravnom lijeku stranke odnosno da postupi prema propisu, te 4) ocjena zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja upravnog ugovora.

tužan mladić
Shutterstock 

U RH upravni sudovi nalaze se u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu a njihova je mjesna nadležnost određena prebivalištem, odnosom sjedištem tužitelja. Bitno napomenuti, kako se rok za pokretanje upravnog spora počinje računati od prvog sljedećeg dana nakon dana kad je dostavljeno rješenje, a nedjelje, blagdani i neradni dani ne utječu na početak i na tijek rokova, ali ako zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili kad javnopravno tijelo ne radi, rok istječe prvoga sljedećega radnog dana.

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

https://www.odvjetnicki-ured-musulin.hr/