Pitanje: Imam jedno dijete, a nedavno nas je napustio moj suprug i otac moga djeteta. Nije službeno podnio razvod braka, samo se iselio te ne živi s nama već pet mjeseci. No ne brine baš niti o našoj kćeri, naziva i viđa dijete sporadično. Ne želi razgovarati i tvrdi da ima pravo raditi što želi. Ne znam kome da se obratim, da li da ja tražim razvod braka? Naravno, u ovih pet mjeseci nije dao niti kune za dijete. Što mogu pravno učiniti?

Odgovor: Odredbe šestog dijela Obiteljskog zakona (NN 103/15, 98/19) koji je na snazi od 1.1.2020.g. odnose se na uzdržavanje. Prema članku 281. uzdržavanje je dužnost i pravo roditelja i djece, bračnih i izvanbračnih drugova, srodnika u ravnoj lozi te pastorka i maćehe i očuha.

Prema članku 288. OZ radno sposoban roditelj se ne može osloboditi dužnosti uzdržavanja svoga maloljetnog djeteta.

Prema članku 310. OZ roditelj s kojim dijete stanuje svoj udio u obvezi uzdržavanja ispunjava kroz svakodnevnu skrb o djetetu, dok roditelj koji s djetetom ne stanuje svoj udio u obvezi ispunjava zadovoljenjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja.

Člankom 308. OZ određeno je da se o uzdržavanju djeteta odlučuje u bračnom sporu, maternitetskom i paternitetskom sporu, u sporu o roditeljskoj skrbi te u izvanparničnom pojednostavljenom postupku u kojem dijete može podnijeti zahtjev za uzdržavanje.

Kada se o uzdržavanju djeteta odlučuje u bračnom sporu, uz tužbu radi razvoda braka tužitelj je dužan priložiti izvješće o obveznom savjetovanju koje nije starije od 6 mjeseci i dokaz o sudjelovanju na prvom sastanku obiteljske medijacije, sve sukladno članku 379. OZ.

Članak 409. OZ propisuje da svaki roditelj ili dijete mogu podnijeti tužbu radi rješavanja pitanja glede uzdržavanja djeteta, ukoliko se nisu sporazumjeli o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili ga je sud odbio odobriti. Tužitelj koji pokreće postupak dužan je uz tužbu priložiti izvješće o obveznom savjetovanju koje nije starije od 6 mjeseci. Ukoliko ga tužitelj ne podnese, sud će ga pozvati da to učini i odrediti rok od 8 dana za podnošenje istog, dok će u slučaju naknadnog nepodnošenja smatrati tužbu povučenom.

kako dobiti alimentaciju
Shutterstock 

Odluku o uzdržavanju sud u parničnom postupku donosi nakon što je utvrdio ukupne materijalne potrebe djeteta i ukupne imovinske mogućnosti roditelja. Člankom 311. OZ određeno je da se ukupne materijalne potrebe djeteta utvrđuju u parničnom postupku te se odnose na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijena, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i drugo, te se određuju prema životnom standardu roditelja koji ima obvezu plaćanja uzdržavanja. Ukupne mogućnosti roditelja obveznika uzdržavanja sud također utvrđuje u parničnom postupku te se odnose na prihode i imovinsko stanje roditelja u vrijeme kad se uzdržavanje određuje, sve sukladno članku 313. OZ.

Člankom 314. propisani su minimalni novčani iznosi za uzdržavanje djeteta, a koje je dužan platiti roditelj koji ne stanuje s djetetom. Tako će roditelj za dijete do 6 godina s osnove uzdržavanja morati plaćati najmanje 17 % prosječne plaće, za dijete od 7 do 12 godina plaćat će najmanje 20% prosječne plaće, te će za dijete od 13 do 18 godina plaćati najmanje 22% prosječne plaće. Potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi u iznosu nižem od zakonskog minimuma u slučaju da je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece te ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju, ali ne u iznosu manjem od jedne polovice zakonskog minimuma.

Također, člankom 289. OZ propisano je da je roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i koji nije plaćao uzdržavanje dužan isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe. Predmetna tražbina zastarijeva za 5 godina od nastanka obveze uzdržavanja. Također, sukladno stavku 2. istoga članka, obveza uzdržavanja za pojedini mjesec nastaje krajem mjeseca za koji je uzdržavanje trebalo dati.

Pored toga, bitno je istaknuti je Kaznenim zakonom propisano da povreda dužnosti uzdržavanja predstavlja i kazneno djelo s propisanom kaznom zatvora do jedne godine.

Slijedom svega navedenoga, u konkretnom slučaju možete u ime djeteta pokrenuti postupak-tužbu radi plaćanja uzdržavanja pred nadležnim sudom prema mjestu prebivališta, budući očito nema volje supruga koji je iselio da izvršava svoje obveze uzdržavanja. Uzdržavanje bi se moglo ostvariti od perioda od kojega suprug više ne živi s djetetom i ne ispunjava svoje obveze uzdržavanja.

Nadalje, postoji mogućnosti i da zatražite razvod, bilo tužbom ili prijedlogom za sporazumni razvod braka (u eventualnom dogovoru sa sadašnjim suprugom).

U ovom trenutku se za pomoć najbolje obratiti centru za socijalnu skrb nadležnom prema mjestu prebivališta, budući imate zajedničko dijete, a, između ostaloga, i jer je prije koraka za razvod braka potrebno izvješće centra za socijalnu skrb o provedenom obveznom savjetovanju i potvrda o sudjelovanju u medijaciji.

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

WWW.ODVJETNICKI-URED-MUSULIN.HR