Pitanje: Moje je dijete slomilo ruku u dvorištu za vrijeme igre. Zbog ozljede je izostao u rujnu iz škole jer je imao longetu, a u školi je osiguran i rekli su mi da predam formular na osiguranje i da će dijete dobiti odštetu jer ima prijelom. Zanima me imam li pravo na odštetu jer se ozljeda dogodila dva tjedna nakon početka školske godine, a osiguravajuće društvo tvrdi da polica ne vrijedi jer smo je uplatili tek nakon što se dječak već ozlijedio.

Odgovor: Ako osiguravajuće društvo zahtjev odbije uz obrazloženje da je uplata premije izvršena nakon nastanka štetnog događaja potrebno se pozvati na Posebne uvjete koji se odnose na takvu policu.

Naime ugovoreno je prema Posebnim uvjetima za osiguranje djece, učenika i studenata od posljedica nesretnog slučaja, a koji su sastavni dio takve police osiguranja učenika od posljedica nesretnog slučaja, kako iznimno u slučaju grupnog osiguranja učenika u razdoblju od zaprimanja ponude odnosno početka školske godine (nastavne) godine do početka osiguranja prema tim Posebnim uvjetima, osiguranik ima privremenu osigurateljnu zaštitu za ugovorene rizike, a koja odgovara osigurninama navedenim u ponudi.
Takva privremena osiguratelja zaštita je na snazi samo ukoliko je osiguranik u vrijeme podnošenja ponude bio u potpunosti sposoban za pohađanje obrazovne ustanove i ako nije bio na liječenju te ukoliko premija bude plaćena u roku od 60 dana od dana početka školske (nastavne) godine.
Školska (nastavna) godina za 2020/2021.g. započela je 7.9.2020.g., a dokaz je Odluka o početku i završetku nastavne godine, pa ako je premija plaćena prije 7.11. tada je dječak ostvario pravo na isplatu naknade zbog trajne invalidnosti, kao i naknadu za lom kosti te naknadu za nošenje gipsa, a sve prema zaključenoj polici na koju se primjenjuju Posebnim uvjeti.
Dakle za dječaka, sina čitateljice koji je ozlijeđen padom u dvorištu imali bi pravo potraživati sa police kojom je osiguran u školi kao učenik, ukoliko se dogodi nezgoda u kojoj je došlo do prijeloma, a postoji polica osiguranja od posljedica nesretnog slučaja koju ste u školi dogovarali za tu školsku godinu čak i ako niste odmah uplatili premiju.
Važno je nezgodu prijaviti i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kako bi osiguravajuće društvo moglo predmet riješiti.
Ponudom osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja, tkz. Nezgode mogu se osigurati učenici prema priloženom popisu učenika, a na policu koja se zaključi primjenjuju se Posebni uvjeti koji su sastavni dio police, kao i Dodatak polici ukoliko kao posebni uvjeti na dnu ponude stoje nabrojani određeni prilozi. U svakom konkretnom slučaju primjenjuju se baš ti Uvjeti, Tablice invaliditeta i taj dodatak.

Polica se može zaključiti za obveze koje su nabrojane u polici i koje je plaćena premija. Tako se uz uobičajeno osiguranje za trajni invaliditet može zaključiti i osiguranje za dnevnu naknadu za liječenje u bolnici ali i za ugriz psa i nošenje gipsa, troškove liječenja pa i troškove pogreba. sve navedeno može se potraživati sa navedene police radi čega je potrebno upoznati se sa pravima za koja ste osigurali dijete.
Problem kod polica osiguranja koje se zaključuju za učenike škole najčešće je u odabiru osiguranja jer se obzirom na broj osiguranih učenika, ponude i zaključenje polica koje su po osobi mali novčani iznos uplate pogreška se čini uplatom navodno povoljnije police sa manjim iznosom ali istovremeno i manje prava. Odnosno osiguranje pokriva manje situacija, a Tablice osiguranja su strože radi čega kod različitog osiguranja za istovrsnu ozljedu mogu biti prilično velike razlike u ocjeni i novčanom iznosu.
Dakle prilikom odabira osiguravajućeg društva potrebno je uzeti u obzir više čimbenika, a ne isključivo cijenu premije.
Slučaj u kojem dolazi od odbijanja zahtjeva ili niske ponude najčešće ovisi upravo o polici koja je zaključena. Ukoliko se npr za lom kosti ugovori 700,00 kn, dok se u drugom osiguravajućem društvu za lom kosti ugovara 400,00 kn već se radi o očiglednoj razlici u polici koja je zaključena.
Prilikom prijave nesretnog slučaja potrebno je dostaviti: ispunjenu prijavu o nezgodi koju ovjerava škola, dokaz o uplaćenoj premiji i medicinsku dokumentaciju radi određivanja konačnog postotka trajnog invaliditeta.
Visina odštete ovisi o ozljedama koje je dječak zadobio odnosno postotku invaliditeta koji je zaostao po okončanju liječenja, kao i visini na koju je polica zaključena.
Procjenu invaliditeta određuje osiguratelj prema Tablicama za određivanje postotka trajnog gubitka opće radne sposobnosti osiguranika kao posljedice nesretnog slučaja koje se na policu primjenjuju.

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.