Pitanje: Nije mi priznato pravo na jednokratnu novčanu potporu za novorođeno dijete s obrazloženjem da ne ispunjavam uvjet jer ne živim u Hrvatskoj čitavo vrijeme. Za vrijeme trudnoće boravila sam kod roditelja u Hercegovini, ali je dijete rođeno u Hrvatskoj i tu živim s mužem. Imam li neka druga prava?

Odgovor: U Republici Hrvatskoj Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Narodne novine broj: 85/2008110/200834/201154/2013152/201459/201737/2020 dalje u tekstu: „ZRRP“) regulirana su prava roditelja i njemu izjednačenih osoba koja se brinu o djetetu na vremenske i novčane potpore te uvjeti i način njihova ostvarivanja.

Odredbom članka 7. stavka 1. točke 1. ZRRP-om propisano je da su vremenske potpore prema ovom Zakonu dopusti, poštede od rada i propisano vrijeme za brigu o djetetu dok su novčane potpore prema tom Zakonu naknada plaće, novčana naknada, novčana pomoć i jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete. Vremenske i novčane potpore mogu ostvariti majka i otac djeteta, posvojitelj djeteta, skrbnik, udomitelj ili druga fizička osoba kojoj je maloljetno dijete odlukom nadležnog tijela povjereno na čuvanje i odgoj.

Odredbom članka 42. ZRRP-a propisano je da korisnici iz članka 7. stavka 1. točke 1. do 5. i stavka 2. tog Zakona mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu potporu pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete: – da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci, – da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju dok korisnici iz članka 7. stavka 1. točke 6. Zakona mogu ostvariti pravo na novčanu potporu pod uvjetom da u vrijeme rođenja djeteta ispunjava sljedeće uvjete: – da je hrvatski državljanin s prebivalištem ili stranac sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 5 godina, – da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Dijete za koje se traži novčana potpore mora:

 • Biti upisano u maticu rođenih;
 • Biti prijavljeno kao član njihovog kućanstva i;
 • Biti zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Slijedom navedenog, za ostvarivanje prava na novčanu naknadu potrebno da podnositelj zahtjeva ispunjava određene uvjete i to da ima odobreni stalni boravka u Republici Hrvatskoj u neprekidnom trajanju od najmanje 12 mjeseci i da je zdravstvo osiguran.

U konkretnom slučaju pravo na novčanu naknadu može tražiti gospođin suprug, odnosno otac djeteta ako ispunjava uvjete stalnog boravka u RH i da je zdravstveno osiguran.

ZRRP-om su osim prava na jednokratnu novčanu potporu (i drugih novčanih naknada)  propisana i prava na:

 1. rodiljni dopust,

2. roditeljski dopust,

3. rad s polovicom punoga radnog vremena,

4. rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta,

5. stanku za dojenje djeteta,

6. dopust trudne radnice ili dopust radnice koja je rodila ili dopust radnice koja doji dijete,
 • Slobodan radni dan za prenatalni pregled,
 • dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, 9. mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta,
 • rodiljnu poštedu od rada,
 • roditeljsku poštedu od rada.
 • Navedena prava korisnici ostvaruju na način, u opsegu i pod uvjetima propisanim ZRRP-om i propisima donesenim na temelju tog Zakona. Navedena prava ne mogu istodobno koristiti oba roditelja, osim ako ZRRP-om nije drugačije propisano.  Korisnik koji nije iskoristio prava prema ZRRP-u ne može potraživati novčanu naknadu za neiskorišteno pravo.

  Prava propisana ZRRP-om ostvaruju se na temelju rješenja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na čijem je području prebivalište ili stalni boravak podnositelja zahtjeva, a koje rješenje donosi na osnovi zahtjeva korisnika. Protiv rješenja prvostupanjskog tijela Zavoda imate pravo žalbe o kojoj odlučuje drugostupanjsko tijelo Zavoda – Direkcija.

  Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

  Foto: Shutterstock

  *Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.