Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U školi je pao komad stropa, čija je to odgovornost?

Škole bi trebale biti sigurno mjesto, ali ponekad se dogode nepredviđene situacije. U jednoj osnovnoj školi tijekom nastave je otpao komad stropa. Tko snosi odgovornost i na koji se zakon roditelji mogu pozvati u ovakvim situacijama, ...

 nezgoda u školi

Pitanje: U školi je za vrijeme nastave pao komad stropa na dok su djeca sjedila za stolovima, samo pukom srećom nitko nije teže ozlijeđen, a kćer je dio žbuke dohvatio po ramenima i jedan djelić rasjekao glavu zbog čega je obilato krvarila. Odvezla su je kola hitne pomoći, a navodno je kasnije došla i policija fotografirati oštećenje. Kći se jako uplašila, osobito zbog krvi, i svi u razredu bili su u šoku. Zanima me tko će odgovarati za to što se to dogodilo i protiv koga se pokreće postupak.

Odgovor: Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, škola odgovara za ozljede koje djeca odnosno učenici pretrpe tijekom boravka na nastavi, ali i tijekom odmora. Takva odgovornost škole  je objektivna što znači kako je na školi kao tuženiku u sudskom postupku teret dokazivanja da ne postoji njezina odgovornost za nastali štetni događaj pošto ista sukladno odredbi članka 1058. stavka 1. ZOO-a odgovara po načelu pretpostavljene krivnje.

Međutim, potrebno je ukazati da škole većinom imaju sklopljene ugovore o osiguranju kojom je pokrivena njihova odgovornost prema djeci i djelatnicima  škole, stoga je izvjesno da će se u slučaju pokretanja sudskog postupka kao tuženik biti naznačeno osiguravajuće društvo kao osiguratelj škole, a neće biti tužena škola.

Svaka fizička i prava osoba imaju prava osobnosti koja na razne načine mogu biti ugrožena od strane drugih osoba. Fizička osoba sječe prava osobnosti svojim rođenjem, a pravna osoba danom nastanka, te imaju pravo na zaštitu svojih prava osobnosti pod pretpostavkama određenim Zakonom o obveznim odnosima (NN 35/0541/0878/1529/18; dalje: ZOO).

Prava osobnosti koja se jamče fizičkim osobama su pravo na život, tjelesno i duševno zdravlje, ugled, čast, dostojanstvo, ime, privatnost osobnog i obiteljskog života, slobodu i drugo, a pravnim osobama, sva navedena prava osobnosti koja pripadaju fizičkoj osobi, osim onih vezanih uz biološku bit fizičke osobe, a osobito pravo na ugled i dobar glas, čast, ime, odnosno tvrtku, poslovnu tajnu, slobodu privređivanja i drugo.

Zakon o obveznim odnosima stavlja u izravan odnos povredu prava osobnosti i neimovinsku štetu jer određuje da je svaka povreda prava osobnosti iz čl. 19. ZOO-a ujedno i neimovinska šteta (čl. 1046. ZOO-a).

Policom osiguranja sklopljenom kod osiguravajućeg društva, uobičajeno su osigurani učenici škole po osnovi odgovornosti, a Odštetni zahtjev se postavlja obzirom na okolnosti konkretnog slučaja i medicinsku dokumentaciju koja se uz zahtjev dostavlja, prema odredbi čl. 1100. ZOO-a. Visina odštete se određuje sukladno Orijentacijskim kriterijima VSRH-a te pravnim shvaćanjem zauzetim na sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske (2/20) održanoj 05.03.2020. i 15.06.2020., kojim su Orijentacijski kriteriji povećani.

Prilikom određivanja ponude osiguravajuće društvo u smislu čl. 1100. ZOO-a, kod izračuna pravične novčane naknade za povredu tjelesnog zdravlja, treba imati na umu sve okolnosti, konkretnog slučaja o kojima ovisi iznos pravične naknade za zadobivenu ozljedu.

Neimovinska šteta koja je nastala u konkretnom slučaju kod Vaše kćerke, predstavlja povredu prava osobnosti koja se priznaje kao povreda tjelesno i duševno zdravlje, a za određivanje visine ocjenjuju se strah, kao i pretrpljene fizičke i duševne boli, koje predstavljaju mjerilo stupnja povrede prava osobnosti. Također je bitno da li je kod djevojčice zaostao ožiljak uslijed ozljeđivanja, koliko je dugo trajalo njeno liječenje, kao i koliku je psihičku traumu radi toga doživjela.

Kako što sam već pojasnila, postoji odgovornost škole za ozljedu koja je nastala u vrijeme nastave, u prostorijama škole koju su dužni održavati za sigurno i neometano praćenje nastave, a visina odštete na koju djevojčica ima pravo ovisiti će o svim okolnostima konkretnog slučaja, duljini trajanja straha i fizičkih bolova koje je pretrpjela, kao i činjenici da li je na mjestu ozljeđivanja zaostao ožiljak.

Osiguravajuće društvo procijeniti će visinu štete po svojim liječnicima-cenzorima.

U slučaju da je ponuda preniska možete podnijeti tužba za naknadu štete, a tužba treba sadržavati određen zahtjev u pogledu glavne stvari i sporednih traženja, činjenice na kojima tužitelj temelji zahtjev i dokaze kojima se utvrđuju te činjenice. Uz to, mora sadržavati i druge podatke koje mora imati svaki podnesak, a to su oznaka suda, ime, prebivalište, odnosno boravište stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomoćnika ako ih imaju, osobni identifikacijski broj stranke koja podnosi tužbu, predmet spora, sadržaj izjave i potpis podnositelja.

Također, oštećenik mora u tužbi navesti pretpostavke odgovornosti za štetu, a to su osoba štetnika, koja je štetna radnja počinjena, šteta koja je nastala te njihovu uzročnu vezu i da je ta radnja protupravna.

Obzirom da sud nema stručno znanje za ocjenu medicinske dokumentacije, odredbama ZPP-a određeno je da mišljenje o istom donesu sudski vještaci liječnici prilikom provođenja medicinskog vještačenja, pa stoga u postupku treba provesti dokaz medicinskim vještačenjem po liječnicima vještacima na okolnost visine neimovinske štete te imovinske štete za tuđu pomoć i njegu.

Sukladno članku 1090. ZOO-a, oštećenik ima pravo  na naknadu u iznosu koji je potreban da se materijalna situacija istoga dovede u ono stanje u kojem bi se nalazila da nije bilo štetne radnje ili propuštanja. Slijedom, je moguće potraživati i naknadu imovinske štete s naslova troškova liječenja i ništene odjeće.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Shutterstock

*Izjava o odricanju od odgovornosti Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.

Najnovije