Pitanje: osigurani smo preko poslodavca, pa me zanima može li se dobiti odšteta u slučaju da obolim od koronavirusa ili neke druge teške bolesti. Što osiguranje pokriva, o kolikom bi se iznosu moglo raditi te imaju li svi pravo na isti iznos?

Odgovor: s obzirom na vaše, aktualno aktualno pitanje, ukratko ćemo pojasniti na što bi se pravo osoba koje imaju zaključenu policu osiguranja moglo odnositi, a što se - ovisno o okolnostima slučaja - može i ne mora nužno odnositi i na bolesno stanje uzrokovano koronavirusom.

Policom osiguranja od nezgode koju radnici mogu imati preko poslodavca, ugovorenu s osiguravajućim društvom za nezgodu (tzv. 24 sata polica), te policom osiguranja života s proširenjem na invaliditet (koju sami možete zaključiti), pokrivene su prvenstveno ozljede nakon kojih zaostaje trajni invaliditet.

Prilikom ugovaranja i uplate police osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode) uz istu prileže opći uvjeti osiguranja koji se odnose na predmetnu policu te se primjenjuju u svakom konkretnom slučaju upravo takvi uvjeti kao sastavni dio ugovora o osiguranju.

Uz policu kojom se osigurava nezgoda moguće je dodatno se osigurati i za dolje nabrojane rizike:

·         dnevna naknada uslijed nesposobnosti za rad,

·         dnevna naknada za liječenje u bolnici, 

·         iznenadna smrt uslijed bolesti,

·         smrt uslijed bolesti, te

·         teško bolesna stanja.

Dakle, neke od mogućnosti su osigurati se i za smrt uslijed bolesti, kao i za i teško bolesno stanje.

Teško bolesnim stanjima u pravilu se smatraju, primjerice, kronična ishemična bolest srca, srčani infarkt s komplikacijom, moždani udar s trajnim funkcionalnim poremećajem, zloćudne bolesti i slično, a isto je detaljnije definirano u Općim uvjetima osiguranja. Općim uvjetima uobičajeno je propisano da se takav rizik teško bolesnog stanja polica odnosi i može zaključiti samo za zdrave osobe, pa su, dakle, iz osiguranja isključene osobe koje se u trenutku zaključenja ugovora o osiguranju liječe od neke bolesti ili osobe čija je bolest ustanovljena prije nego je osiguranje zaključeno.

Osiguranik – bolesna osoba u pravilu je dužna odmah zatražiti liječničku pomoć radi pregleda i pružanja potrebne pomoći te odmah poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja. Također, bolesnik je obvezan pisano obavijestiti osiguravajuće društvo o nastupanju osiguranog slučaja u ugovorenom roku, kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju to bude moguće. 

Prava i obveze ugovornih strana detaljnije su uređeni općim uvjetima, a puno ovisi o tome s kojim je osiguravajućim društvom je osoba ili poslodavac sklopio ugovor o osiguranju te kakve su odredbe uvjeta za osiguranje teško bolesnih stanja koji se primjenjuju u konkretnom slučaju.

Kod svake u uvjetima naznačene bolesti može postojati i uvjet točno određenog načina liječenja, duljine trajanja bolesti prije nastupa tzv. teško bolesnog stanja, načina kako je bolest dijagnosticirana i slično. U polici osiguranja određeni su iznosi koji se isplaćuju za teško bolesna stanja ukoliko je takav rizik policom obuhvaćen, a visina iznosa odštete određen je policom po osobi. Pritom je važno da su ispunjene sve pretpostavke propisane općim uvjetima, dopunskim uvjetima i dodatkom za osiguranje teško bolesnih stanja, a što je poželjno i dodatno provjeriti obzirom osiguranje može odbiti zahtjev (npr. utvrđenje neosnovanosti i sl.) iako su pravno gledano ispunjeni uvjeti za isplatu. Takvim policama može biti pokriveno i pravo na naknadu štete za smrt uslijed bolesti, a korisnici su određeni policom (npr. bračni drug djeca i sl.).

S druge strane, ako sami zaključite policu kojom ste se osigurali za slučaj smrti tada kao korisnika možete značiti osobu koju sami odaberete i kojoj se isplaćuje ugovoreni iznos odštete.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr
Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti
Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.