Pitanje: Stradao sam kao vozač motocikla na putu s posla prema stanu, kada mi je osobno vozilo oduzelo prednost kretanja, te sam tom prigodom zadobio tjelesne ozljede zbog kojih sam na bolovanju. Prijavio sam ozljedu na radu s obzirom na to da je do nesreće došlo prilikom povratka s posla, međutim ista mi od strane HZZO nije priznata kao ozljeda na radu, s obrazloženjem da je protiv mene pokrenut prekršajni postupak. Točno je da sam dobio kaznu jer motocikl nije bio osiguran važećom policom osiguranja, međutim sama nesreća nema veze s mojom policom. Imam li pravo na priznanje ozljede na radu?

Odgovor: Protiv rješenja HZZO-a kojim Vam nisu priznata prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu možete uložiti žalbu u roku od 15 dana od dana primitka rješenja koje je donijelo prvostupanjsko tijelo. Žalbu je dopušteno podnijeti Direkciji zavoda, a ista se podnosi neposredno ili preporučeno poštom tijelu koje je donijelo prvostupanjsko rješenje.

Odredbom članka 14.b. točka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je da se ozljedom na radu smatra ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem, te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju. Točkom 3. istog članka propisano je da ozljeda nastala na način iz točke 1. ovoga članka koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Iz gore navedenog razvidno je da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti za priznavanjem ozljede na radu. Međutim odredbom članka 35. toč. 1. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu propisano je da se ozljeda na radu neće priznati osiguranoj osobi ako je do ozljede došlo zbog skrivljenog, nesavjesnog ili neodgovornog ponašanja na radnom mjestu, odnosno pri obavljanju djelatnosti, kao i na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno.

U žalbi povodom koje će odlučivati drugostupanjsko tijelo bitno je naglasiti kako nije nedvojbeno utvrđeno da se u konkretnom slučaju sukladno odredbi čl. 35. toč. 1. Pravilnika radi o skrivljenom ponašanju. Dakle, treba istaknuti činjenicu da do nezgode nije došlo Vašom krivnjom, odnosno da se prekršajni postupak protiv Vas ne vodi zbog izazivanja prometne nezgode, već isključivo zbog činjenice da motocikl nije bio osiguran važećom policom osiguranja. Navedeno bi valjalo potkrijepiti zapisnikom o očevidu ili optužnim prijedlogom iz kojeg su razvidni navedeni podaci. Ako drugostupanjsko tijelo ne može nedvojbeno utvrditi da se u konkretnom slučaju radi o skrivljenom, nesavjesnom i neodgovornom ponašanju, proslijedit će predmet prvostupanjskom tijelu kako bi isto utvrdilo da li je u predmetnom slučaju okončan prekršajni postupak, te da li je donesena pravomoćna presuda nadležnog suda u svezi Vaše eventualne krivnje.

U slučaju da prekršajni postupak nije okončan, prvostupanjsko tijelo bi trebalo postupiti sukladno čl. 55. st. 2. zakona o općem upravnom postupku i prekinuti postupak dok nadležni prekršajni sud ne riješi pravomoćnom odlukom o navedenom slučaju, s obzirom na to se radi o rješavanju (prethodnog pitanja). Po okončanju postupka kod nadležnog prekršajnog suda, bit će potrebno dostaviti presliku pravomoćne odluke, kako bi se nastavio postupak po Prijavi o ozljedi na radu.

Tekst: Blaženka Musulin, www.odvjetnicki-ured-musulin.hr

Foto: Profimedia

*Izjava o odricanju od odgovornosti

Navedeno mišljenje je dano isključivo u informativne svrhe na osnovi informacija navedenih u pitanju korisnika, zbog čega isto ne mora biti potpuno, iscrpno ili precizno te ne predstavlja obvezujuće stručno ili pravno mišljenje. Adria Media Zagreb d.o.o. i autor ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja navedenog mišljenja objavljenog na internetskim stranicama. Korisnicima se stoga savjetuje poduzimanje svih potrebnih mjera predostrožnosti prije uporabe takvih mišljenja, a koje koriste na vlastitu odgovornost. S obzirom na to da su zakoni često skloni izmjenama, korisnicima se predlaže obratiti pozornost na mogućnost da je došlo do određenih zakonskih promjena.