Što se dogodi ako se tvrtka ugasi tijekom trajanja porodiljnog dopusta? Koja su prava nakon prestanka porodiljnog dopusta? Odgovara pravnica Nataša Novaković.

Pitanje:

Rodila sam u svibnju prošle godine i trenutno sam na porodiljnom dopustu. Nedavno mi je poslodavac javio da zatvara obrt , odnosno daje mi otkaz. Kako koristim drugi dio porodiljnog dopusta, zanima me što sad. Gdje se trebam javiti da ne bih izgubila pravo na naknadu. Ako moram na HZZO, hoću li imati pravo na naknadu nakon isteka porodiljnog dopusta jer sam i tako očekivala otkaz pa sam namjeravala prijaviti se na HZZO da bih ostvarila naknadu.

Odgovor pravnice:

S obzirom da ste započeli korištenje rodiljnog dopusta kao zaposlena osoba, imate i dalje pravo na novčanu naknadu, sve do kraja rodiljnog dopusta. Naime, prava temeljena na radnom statusu s kojim ste započeli korištenje rodiljnog dopusta, ostaju ista do kraja korištenja tog prava, bez obzira na eventualnu promjenu radnopravnog statusa.

Što se tiče naknade za vrijeme nezaposlenosti, sukladno zakonu pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba koja u trenutku prestanka radnog odnosa ima najmanje 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, s tim da se kao vrijeme provedeno na radu smatra vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju, odnosno rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu nakon prestanka radnog odnosa, odnosno službe, ako je za to vrijeme primao naknadu plaće prema propisima o zdravstvenom osiguranju.

Vi biste dakle trebali u roku od 30 dana od dana prestanka rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta prijaviti se Zavodu za zapošljavanje te podnijeti zahtjev za ostvarivanje naknade.

Nataša Novaković je rođena 1975. u Zagrebu, završila je VII Opću gimnaziju i Pravni fakultet, te nakon diplome (diplomski rad na temu izvanbračne zajednice hm) započela raditi kao odvjetnički vježbenik. Nakon položenog pravosudnog ispita ostaje u odvjetništvu još godinu i pol, nakon čega shvaća da to nije za nju i odlazi raditi u banku. No nakon 6 mjeseci shvaća da niti to nije dovoljno zanimljivo i prelazi u Ured Vlade RH za socijalno partnerstvo gdje stječe mnoga iskustva no zbog male plaće (državna služba je stvarno podplaćena) prelazi na posao na kojem se i trenutno nalazi u Hrvatsku udrugu poslodavaca. Trenutno je na rodiljnom dopustu pa otud i zanimanje za ovu temu.